اخبار مهمسيماننماگر های نفت و انرژی

افزایش ۶.۴ درصدی معاملات مسکن در تهران

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ را اعلام کرد که بر این اساس معاملات مسکن در تهران با رشد ۶,۴ درصدی مواجه شده است.

به گزارش بورسک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ از سوی بانک مرکزی منتشر شد.

تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است:

در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۶.۴ هزار واحد مسکونی که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگا‌ه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است، گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی حوزه تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران است .

١ – حجم معاملات مسکن

در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ١٦٣٧٤ واحد مسـکونی رسـید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسـی توزیـع تعـداد واحـدهای مسـکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ حاکی از آن است که واحدهای تا ٥ سـال سـاخت بـا سهم ۴۷.۶ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌انـد. سـهم مـذکور در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل ٤/٤ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای بـا قـدمت ٦ تـا ١٠ سال و بیش از ١٥ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت‌ ماه سال ١٣٩٦ حاکی از آن است که از میان مناطق ٢٢گانه شهر تهران، منطقه ٥ با سهم ۱۶.۱ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد های مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ٤ و ٢ به ترتیب با سهم  ۱۱.۴ و ۹.۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ٧٤ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ١٠ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱،۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

٢- تحولات قیمت مسکن
در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به ترتیب ۳.۷ و ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ٧ (معادل ۱۱.۲ درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه ٢٢ (معادل ۴.۷  درصد)  تعلق دارد.

در میان مناطق ٢٢گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۷.۶ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با  ۲۲.۱ میلیون ریال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.  ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

٣- تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال ١٣٩٦
در دو ماهه نخست سال ١٣٩٦، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۲۱.۸ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران ۴۴.۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

٤ – سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن
٤-١- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٦ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی “٣٠ تا ٣٥” میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنـا با سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی “٣٥ تا ٤٠” و “٢٥ تا ٣٠” میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های ۱۱.۲ و ۱۱.۱ درصدی، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتـه‌انـد.
در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که در حدود ۶۱.۲ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۵.۳ میلیون ریال) معامله شده‌اند.
٢- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٦ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای “٦٠ تا ٧٠” متر مربع معادل ۱۵.۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای “٥٠ تا ٦٠” و “٧٠ تا ٨٠” متر مربع هر کدام با سهم یکسان ۱۳.۶ درصدی در رتبه بعـدی قـرار دارنـد. در مجمـوع در این مـه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ٨٠ متر مربع، ۵۲.۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

٣- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
 در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٦، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “١٥٠٠ تا ٢٠٠٠” میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش”٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠” و “١٠٠٠ تا ١٥٠٠” میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۱.۹ و ۱۱.۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۸.۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ٣٠٠٠ میلیون ریال اختصاص داشته است.

٥ – تحولات اجاره بهای مسکن

در اردیبهشت‌ ماه سال ١٣٩٦ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷  درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم شده و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجـاره‌بهـا بـا تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجـاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ١٣٩٠=١٠٠) معادل ۲۸.۴ درصد است.

٦- جمع‌بندی
در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٦ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۶.۴ هزار فقره و ۴۵.۳ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
رشد معاملات بازار مسکن در این ماه نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن و نویدبخش بهبود شاخص‌های عملکرد این بازار در سال جاری است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ نیز موید تغییر متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *