نماگر های بازار پول

سهامداران بازندگان اصلي معاملات ضربدري خودرو ساز ها

 

زيان ۳ هزار ميليارد توماني ايران خودرو اعتراض سهامداران را برانگيخت.صورت هاي مالي تلفيقي خوروساز ها نشان مي دهد دليل اين زيان و هدر رفت منابع مالي كشور را بايد مشخصا در عملكرد دولت و تركيب سهامداري اين شركت ها جستجو كرد.

به گزارش همشهري،شركت هاي خودرو ساز ين  جزو ۷ مجموعه بزرگ سهامداري ايران هستند و طبق اعلام شركت سپرده گذاري مركزي در حال حاضر ايران خودرو ۱۴۱ هزار و سايپا ۸۹ سهامدار دارند. از اواخر سال قبل به دليل وعده فراون مديران شركت هاي خودرو ساز، براي همكاري با شركاي بزرگ خارجي افراد زيادي ترغيب شدند كه سهام خودرو ساز ها را بخرند، اما اين وعده ها محقق نشد.اكنون فقط چند روز مانده به برگزاري مجامع سالانه خودرو ساز ها در صورت هاي مالي شان اعلام كرده اندنه فقط سودي براي تقسيم كردن ندارند بلكه هزاران ميليارد تومان هم زيان كرده اند اين موضوع سهامداراني كه فكر مي كنند سرشان كلاه رفته را خشمگين كرده است.

زيان ايران خودرو چقدر است؟

صورت هاي مالي تلفيقي شركت ايران خودرو كه در سامانه اطلاعات ناشران موسوم به كدال درج شده  است نشان مي دهد گروه ايران خودرو در سال ۹۴ در مجموع ۱۷ هزار ميليارد تومان براي انجام فرآيند توليد خرج كرده است اما در پايان سال مالي ۲۳۰۰ ميليارد تومان هم زيان كرده است اين زيان با احتساب زيان سال قبل در مجموع زيان انباشته ايران خودرو را در پايان سال مالي ۹۴ به ۳ هزار ميليارد تومان رسانده است.با اين حساب شركت ايران خودرو براي سال ۹۴ نه فقط سودي ندارد كه به سهامداران بپردازد بلكه به ازاي هر سهم ۸۰ تومان هم زيان شناسايي كرده است.

در حساب ايران خودرو چقدر پول است؟

صورت هاي مالي شركت ايران خورو نشان مي دهد كه در ابتداي سال ۹۴ موجودي حساب ايران خودرو ۸۹۰ ميليارد تومان بوده است كه اين مقدار در پايان سال به ۶۲۹ ميليارد تومان رسيده است اين يعني اينكه ۲۶۱ ميليارد تومان از حساب هاي ايران خودرو كسر شده است . اين در حالي است كه در سال ۹۴  جمعا ۲۳۱ ميليارد تومان از محل افزايش سرمايه شركت اصلي و ۹۳ ميليارد تومان از محل افزايش سرمايه شركت  هاي فرعي از جيب سهامداران وارد حساب هاي ايران خودرو شده است.

وام هاي بانكي ايران خودرو چقدر است؟

صورت هاي مالي ايران خودرو نشان مي دهد كه اين شركت در سال ۹۴  جمعا ۸۴۰۰ ميليارد تومان از نظام بانكي كشور وام گرفته است و در عين حال ۷ هزار ميليارد تومان هم بابت وام هايي‌كه از بانك ها دريافت كرده است به حساب سيستم بانكي پول واريز كرده است.

بهره وام هاي دريافتي ايران خودرو از بانك ها كه در سال ۹۴ پرداخت شده است جمعا نزديك به ۲ هزار ميليارد تومان است.

اين شركت همچنين سال قبل ۵۷۷ ميليارد تومان صرف خريد دارايي هاي ثابت  مشهود و ۲۸ ميليارد تومان صرف خريد دارايي هاي نامشهودكرده است.

زياني كه در حساب ها نيامده است؟

اطلاعات دقيق تر از صورت هاي مالي تلفيقي شركت ايران براي سال مالي ۹۴ نشان مي دهد كه ۷۲۰ ميليارد تومان از زيان يكي از شركت هاي گروه ايران خودرو در حساب هاي اين شركت منظور نشده  و اين زيان ها فقط از طريق صورت هاي مالي ساپكو قابل شناسايي است.

ايران خودرو در حال حاضر ۱۰۰ درصد از سهام ساپكو را در اختياردارد و اين شركت نيز وظيفه تامين قطعات و مواد مورد نياز خط توليد ايران خودرو  را برعهده دارد و تمام فروش اين شركت متعلق به ايران خودرو است .شركت ايران خودرو هر ساله اين قطعات را حتي پايين تر از قيمت تمام شده خريد از ساپكو دريافت مي كند اما به دليل اينكه مالك ساپكو خود شركت ايران خودرو است هيات مديره عملا ختياري در تصميم گيري ها ندارد وعموما تصميم ها به هيات مديره اين شركت تحميل مي شود.

صورت هاي مالي ساپكو نشان مي دهد كه شركت ايران خودرو بايد ۷۲۰ ميليارد تومان از محل دريافت قطعات درسال ۹۴ به حساب اين شركت واريز مي كرده است كه اين كار انجام نشده است. اين شركت در سال مالي ۹۴ همين مقدار زيان در صورت هاي مالي خود شناسايي كرده است درحالي كه در صورت هاي مالي تلفيقي گروه ايران خودرو اشاره اي به اين ارقام نشده است.

مشكل كجاست؟

صورت هاي مالي شركت ايران خودرو نشان مي دهد كه در حال حاضر تكليف ۴۲ درصد از سهام ايران خودرو و همين مقدار از سهام سايپا نا مشخص است و دولت از همين طريق هر ساله ۴ عضو هيات مديره اين ۲ شركت بزرگ كه  در عين حال بزرگ ترين مجموعه هاي سهامداري و كارگري ايران هستند را هم تعيين مي كند.

در حال حاضر شركت ايران خودرو از طريق شركت هاي زير مجموعه خودش به طور غير مستقيم ۲۸ درصد از سهام خودش را در اختيار دارد و سازمان گسترش  و نوسازي صنايع هم به نمايندگي از دولت با در اختيار داشتن ۱۴ درصد از سهام اين شركت عملا اختيار دار ايران خودرو است.دولت كه بر اساس قانون موظف بود سهم خود را در اين شركت هاي خودرو ساز بفروشد عملا به طور مستقيم ۱۴ درصد در ايران خودرو سهم دارد اما اينكه خود شركت ايران خودرو ۲۸ درصد از سهامش را در اختيار دارد به معناي اين است كه اين ظرفيت وجود دارد كه ۴ كرسي از هيات مديره ايران خودرو عملا از سوي دولت تعيين شود و سرمايه گذاران و سهامداران ديگر حق تصميم گيري در هيات مديره ايران خودرو را ندارد.

در حال حاضر شركت ايران خورو از طريق سرمايه گذاري سمند(۱۲ درصد)،نگار نصر سهم(۵ درصد) و شركت هاي سپهر ايرانيان كيش و يك شركت سرمايه گذاري ديگر كه متعلق به تعاوني كاركنان ايران خودرو است (۱۱ درصد) از سهام خود را در اختيار دارد. به اين ترتيب هنوز بخش زيادي از منافع ايران خودرو نصيب دولت مي شود و از اين منظر گويا دولت قصد ندارد رقيب جديدي براي خودرو ساز ها عليه منافع خود درست كند.

براساس قانون خريد سهام يك شركت توسط خودش غير قانوني است از سوي ديگر

تحليل گران بر اين باورند كه اين مقدار سهام  كه توسط ايران خودرو توسط خودش خريداري شده است از چرخه تجاري شركت خارج شده است و نقشي در فرآيند توليدي اين شركت ندارد اين به معناي اين است كه يك تاجر بخشي از سرمايه اش را با دستان خودش بلوكه كند و از چرخه فعاليت هاي تجاري اش خارج كند.

معاملات ضربدري سايپا

پاييز سال قبل هم سايپا با انجام يك معامله ضربدري يك بلوك ۶ درصدي از سهام خود را خريد.در اين معامله سرمايه گذاري رنا يك بلوك ۶ درصدي از سهام سايپا  را به جاي بدهي ۲۷۳ ميليارد توماني كه به سرمايه گذاري سايپا تعلق داشت به صورت تهاتر دريافت كرد كرد. نكته اينجاست كه سهامدار اصلي شركت سرمايه گذاري سايپا خود شركت سايپا است كه ۷۵ درصد از سهام اين شركت را  در اختيار دارد. و سهامدار شركت سرمايه گذاري رنا نيز شركت سرمايه گذاري سايپا است. به اين ترتيب با انجام معامله سال قبل مقدار سهام سرمايه گذاري رنا در سايپا به ۱۶.۳ درصد رسيد در حالي كه سهم سرمايه گذاري سايپا از مرز ۲۲.۵ درصد تجاوز كرد به اين ترتيب شركت سرمايه گذاري سايپا به بزرگ ترين مالك سايپا تبديل شد اين به معناي اين است كه يك شركت زير مجموعه به سهامدار اصلي شركت مادر خود تبديل شده است.شركت سرمايه گذاري سايپا در عين حال با در اختيار  داشتن ۳۹ درصد از سهام سرمايه گذاري رنا سهامدار عمده اين شركت نيز هست.

۱۲ تير ماه امسال سرمايه گذاري سايپا بار ديگر دو بلوك سهام را از شركت هاي تجارت الکترونیک خودرو تابان و پیشگامان بازرگانی ستاره تابان خريد تا پروسه مالكيت اش را بر سهام خودش تكميل كند.

زيان سنگين سهامداران از معاملات ضربدري

انجام معاملات ضربدري در شركت هاي خودرو ساز كه از ۵ سال پيش در اين شركت ها رواج پيدا كرده است سالانه ميليارد تومان هزينه به سهامداران شركت هاي خودرو ساز تحميل مي شود.

ايران خودرو در طول چند سال گذشته بيش از ۱۵۰۰ ميليارد تومان از دارايي سهامداران را صرف خريد سهام خودش كرده است و اين موضوع سالانه نزديك به ۵۰۰ ميليارد تومان زيان به سهامداران اين شركت تحميل مي كند و در عين حال هزينه تامين مالي شركت را هم افزايش مي دهد.

نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *