اخبار مهمفولاد

سود توليد كننده هاي فولاد نيمه دوم سال رشد مي كند

 

در این گزارش به بررسی آمار تولید و فروش ۴ شرکت فلزاتی پرداخته شده است که شرکت های فولاد مبارکه، ملی سرب و روی ایران، کالسیمین و آهن و فولاد ارفع مورد بررسی موشکافانه قرار گرفتند. بخش دوم این گزارش شامل شرکتهای مس شهید باهنر، فولاد خوزستان، ملی مس ایران و صنعت روی زنگان است که به زودی منتشر خواهد شد.

شرکت فولاد مبارکه، با نماد فولاد، در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ معادل ۱.۴۱ میلیون تن محصول بفروش رسانده که در مقایسه بادوره مشابه سال گذشته رشدی معادل ۱۳ درصد را نشان می دهد.

 از سوی دیگر،شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۴ موفق به فروش ۵.۲۴ میلیون تن از محصولات خود شده که برای امسال پیش بینی کرده این آیتم با رشد ۱۷ درصدی به ۶.۱۲۸ میلیون تن خواهد رسید. در واقع شرکت در ۳ ماهه نخست امسال، ۲۳ درصد فروش مقداری بودجه شده خود را پوشش داده است.

 

شرکت فولاد مبارکه در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ موفق به فروش ۲۱۶۳۴ میلیارد ریال محصول شده است. این در حالی است که فروش محصولات شرکت در ۳ ماهه نخست امسال با افت ۱۱.۵ درصدی به ۱۹۱۶۴ میلیارد ریال رسیده است. به عبارت دیگر شرکت در بهار ۹۵ معادل ۲۱.۲ % فروش ریالی برآوردی خود برای سال ۹۵ را پوشش داده است.

از سوی دیگر شرکت در مجموع در سال ۹۴ فروشی معادل ۷۸۱۶۶ میلیارد ریال داشته که طبق برآوردها قصد دارد این مبلغ را با رشد ۱۵ درصدی به ۸۹۹۴۵  میلیارد ریال برساند.

 

در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ در مجموع ۶۴ درصد از فروش ریالی شرکت مربوط به محصولات گرم، ۲۴ % مربوط به محصولات سرد، ۹ درصد مربوط به محصولات پوشش دار و ۳ % از فروش مربوط به سایر محصولات بوده است.

شرکت ملی سرب و روی ایران با نماد فسرب در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ معادل ۱۳۲۸ تن محصول به فروش رسانده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۱ درصد را نشان می دهد.

 از سوی دیگر، شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۴ موفق به فروش ۳۷۵۲ تن از محصولات خود شده که برای امسال پیش بینی کرده این آیتم با رشد ۱۸۴ درصدی به ۱۰۶۶۴  تن خواهد رسید. در واقع شرکت در ۳ ماهه نخست امسال، ۱۲ درصد فروش بودجه شده خود را پوشش داده است.

شرکت ملی سرب و روی ایران در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ موفق به فروش ۶۴.۲  میلیارد ریال محصول شده است. این در حالی است که فروش محصولات شرکت در ۳ ماهه نخست امسال با رشد ۴۰ درصدی به ۹۰.۱ میلیارد ریال رسیده است. به عبارت دیگر شرکت در بهار ۹۵ معادل ۱۳ % فروش ریالی برآوردی خود برای سال ۹۵ را پوشش داده است. علت فروش پایین این شرکت در ۳ ماهه نخست سال، تعطیلی موقت واحد سرب – به جهت تعمیرات – بوده که در ۸ ماهه باقیمانده سال، با توجه به اعلامیه شرکت، با توجه به راه اندازی مجدد این واحد، فروشی معادل ۴ هزار تن با نرخ فروش هر تن ۶۳ میلیون ریال برآورد شده است.

از سوی دیگر شرکت در مجموع در سال ۹۴ فروشی معادل ۲۲۶ میلیارد ریال داشته که طبق برآوردها قصد دارد این مبلغ را با رشد ۲۰۰ درصدی به ۶۷۸ میلیارد ریال برساند.

در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ در مجموع ۱۰۰ درصد از فروش ریالی شرکت مربوط به شمش روی بوده است.

طبق اعلامیه شرکت، مبنی بر راه اندازی واحد تولید شمش سرب شرکت، تولیدی معادل ۴۰۰۰ تن برای ۸ ماهه باقیمانده سال با نرخ فروش هر تن ۶۳ میلیون ریال در پیش بینی جدید منظور شده است که در نتیجه مبلغ فروش معادل ۲۵۲۰۰۰ میلیون از این بابت خواهد بود.

در آخرین پیش بینی شرکت، نرخ ارز همچنان ۳۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و نرخ فروش شمش روی از ۱۶۰۰ دلار به ۱۸۰۰ دلار افزایش یافته است. این در حالی است که روی در ۲-۳ ماه اخیر قیمت های ۲۲۰۰-۲۳۰۰ دلاری را بارها به خود دیده است و از این بابت می توان نسبت به افزایش فروش ریالی شرکت از محل فروش شمش روی امیدوار بود که این موضوع در محاسبات سود کارشناسی شرکت لحاظ شده است.

البته نباید از این موضوع غافل شد که بررسی روند مقادیر تولید و فروش واقعی در سنوات اخیر، حاکی از کاهش تولید و فروش است. از سوی دیگر، در گزارش حسابرس شرکت نیز به این موضوع اشاره شده که با توجه به مقایسه درصد بهای تمام شده نسبت به فروش پیش بینی شده سال ۱۳۹۵ و مقایسه آن با درصد بهای تمام شده نسبت به فروش سه ماهه تحقق یافته سال مزبور، امکان تحقق و دستیابی به موارد پیش بینی شده محتمل نیست.

شرکت کالسیمین – با نماد فاسمین – در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ ۶۴۶۰۰ تن محصول بفروش رسانده که در مقایسه بادوره مشابه سال گذشته تقریبا ۱۰ برابر شده است.

 از سوی دیگر، شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۴ موفق به فروش ۵۱ هزار تن از محصولات خود شده که برای امسال پیش بینی کرده این آیتم ۳.۸ برابر شده و به  به ۱۹۶ هزار تن خواهد رسید. در واقع شرکت در ۳ ماهه نخست امسال، ۳۳  درصد فروش مقداری بودجه شده خود را پوشش داده است.

در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ در مجموع ۷۵ درصد از فروش ریالی شرکت مربوط به شمش روی، ۱۳ % مربوط به کنسانتره سرب ، ۲ درصد مربوط به کنسانتره روی پخته و ۱۰ % از فروش مربوط به سایر محصولات بوده است.

 

شرکت کالسیمین در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ موفق به فروش ۴۷۵ میلیارد ریال محصول شده است. این در حالی است که فروش محصولات شرکت در ۳ ماهه نخست امسال با رشد ۲۴  درصدی به ۵۹۱ میلیارد ریال رسیده است. به عبارت دیگر شرکت در بهار ۹۵ معادل ۲۵ % فروش ریالی برآوردی خود برای سال ۹۵ را پوشش داده است.

از سوی دیگر شرکت در مجموع در سال ۹۴ فروشی معادل ۲۴۹۶ میلیارد ریال داشته که طبق برآوردهای شرکت این مبلغ با افت ۵  درصدی به ۲۳۷۲ میلیارد ریال خواهد رسید.

در آخرین پیش بینی شرکت (۹۵.۰۴.۳۰) که براساس عملکرد ۳ ماهه اول ۹۵ صورت پذیرفته، نرخ lme (هم سرب و هم روی ) از ۱۶۰۰ به ۱۸۰۰ دلار تغییر یافته است؛ و نرخ تسعیر ارز نیز ۳۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. بدیهی است افزایش قیمت های جهانی از ارقام در نظر گرفته شده در پیش بینی شرکت به ارقام فعلی نیز می تواند فروش ریالی شرکت را در ماه های آتی با رشد خوبی مواجه کند که این محاسبات در برآورد کارشناسی سود سال ۹۵ لحاظ شده است.

شرکت آهن و فولاد ارفع – با نماد ارفع – در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ معادل ۲۰۸ هزار تن محصول بفروش رسانده که در مقایسه بادوره مشابه سال گذشته افتی معادل ۲۶ درصد را نشان می دهد.

 از سوی دیگر، شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۴ موفق به فروش ۶۳۷ هزار تن از محصولات خود شده که برای امسال پیش بینی نموده این آیتم با رشد ۱۷ درصدی به ۷۵۰ هزار  تن خواهد رسید. در واقع شرکت در ۳ ماهه نخست امسال، ۲۷ درصد فروش مقداری بودجه شده خود را پوشش داده است.

در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ در مجموع ۱۰۰ درصد از فروش ریالی شرکت مربوط به شمش فولادی بوده است. در واقع شرکت در سال جاری براورد نموده فروشی از بابت آهن اسفنجی نخواهد داشت. این محصول در سال ۹۴ سهم حدودا یک درصدی در فروش شرکت داشته است.

ارفع در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ موفق به فروش ۳۳۰۰ میلیارد ریال محصول شده است. این در حالی است که فروش محصولات شرکت در ۵ ماهه نخست امسال با افت ۲۵ درصدی به ۲۴۶۶  میلیارد ریال رسیده است. به عبارت دیگر شرکت در بهار ۹۵ معادل ۲۹ % فروش ریالی برآوردی خود برای سال ۹۵ را پوشش داده است.

از سوی دیگر شرکت در مجموع در سال ۹۴ فروشی معادل ۷۱۰۷ میلیارد ریال داشته که طبق برآوردها قصد دارد این مبلغ را با رشد ۱۸ درصدی به ۸۴۰۷  میلیارد ریال برساند.

جمع بندی: در برآورد سود سال ۹۵ شرکت ها، اطلاعات نرخ فروش های هر شرکت – شامل فروش داخلی و فروش صادراتی- با توجه به تغییرات قیمت های جهانی و داخلی  به طور کامل اعمال و تعدیل شده است. به عنوان مثال رشد قیمت جهانی روی از محدوده ۱۵۰۰-۱۶۰۰ دلار در اواخر سال گذشته به محدوده ۱۸۰۰ دلار در ۳ ماهه نخست امسال و تداوم رشد آن تا محدوده ۲۳۰۰ دلاری این روزها، قطعا فروش ریالی شرکتها را در ۶ ماهه دوم سال بهبود خواهد داد. از سوی دیگر تغییرات نرخ تسعیر ارز نیز در محاسبات فروش های شرکتها ملحوظ شده است. لکن در بخش بهای تمام شده با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات کامل و شفاف از ریز اقلام بهای تمام شده شرکتها در ۶ ماهه اول امسال، تغییرات بهای تمام شده به صورت ترکیبی از نسبت های قبلی و نیز تغییرات نسبت به رشد درآمدهای شرکت محاسبه شده که بدیهی است با انتشار گزارشات ۶ ماهه شرکتها، سود محاسبه شده هر شرکت تغییراتی خواهد داشت. لازم به ذکر است سودهای محاسبه شده با توجه به کامل نبودن اطلاعات، نباید مورد استناد قرار گیرد و صرفا مبنایی برای براورد تقریبی پتانسیل سودسازی شرکت ها در سال جاری خواهد بود. در آپدیت بعدی این گزارش بالطبع برآوردهای دقیق تری از پتانسیل سودسازی هر شرکت ارائه می شود. در مجموع در میان این ۴ شرکت، شرکت فولاد مبارکه وضعیت به مراتب بهتر و چرخه عملیاتی، تولید و فروش با ثبات تری دارد. در رابطه با شرکت های کوچک تر این صنعت – همچون فسرب و تا حدودی ارفع- نیز بارها به تجربه ثابت شده است که تغییر کوچکی در داده های فروش و بهای تمام شده شرکت، برآورد سود شرکت را به پیش بینی زیان تبدیل خواهد کرد و بالعکس. از این رو، امکان تعدیلات قابل توجه در سود (زیان) برآوردی شرکت های کوچکتر این صنعت همواره وجود دارد و از این موضوع نباید غافل شد. ضمنا در جدول فوق، داد های نماد ارفع، مربوط به ۵ ماهه نخست سال ۹۵ است.

*تهیه شده توسط تیم تحلیلی “فارس تحلیل”

وابسته و تحت نظارت و مجوز گروه مشاور سرمایه گذاری اِماکو  

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *