اخبار مهم

صندوق ها از بورس جا ماندند،بازده بورس ۱.۵؛صندوق ها ۰.۷۷ درصد

اطلاعات آماري نشان مي دهد در هفته اول آبان ماه بازده صندوق هاي سرمايه گذاري از ميانگين بازده كل بورس  تهران كمتر بود.

به گزارش بورسك،شاخص كل بورس تهران كه بيانگر ميزان بازده سرمايه گذاران است در طول هفته گذشته ۱۲۰۸ واحد معادل ۱.۵ درصد رشد كرد و به ۷۹ هزارو ۲۹۹ واحد رسيد. هفته قبل همچنين شاخص فرا بورس هم نيم درصد رشد كرد و به ۸۲۸ واحد رسيد اما در مبادلات هفته قبل  صندوق هاي در سهام ۰.۹۱ درصد و صندوق هاي با درآمد ثبات ۰.۴۷ درصد سود كردند. در عين حال سرمايه گذاراني كه در صندوق هاي مختلط هم سرمايه گذاري كرده بودند هفته قبل ۰.۸۵ درصد سود به دست آوردند.

اما در عين حال آمار ها نشان مي دهد ۱۲.۵ درصد از صندوق هاي سرمايه گذاري معادل ۱۳ صندوق در يك ماه گذشته بيش از ۵ درصد سود كرده اند كه بيش از ميانگين بازده كل بازار سهام بوده است. در اين مدت ميانگين بازده صندوق هاي در سهام و با درآمد ثابت ۱.۷ درصد و  و صندوق هاي مختلط هم ۱.۴ درصد بود.

هفته قبل سرمايه گذاران در مجموع ۳۴۰۰ ميليارد تومان  انواع اوراق بهادار،شامل سهام،اوراق بدهي و اوراق مشتقه در بورس تهران و فرا بورس دادو ستد كردند.

 

جدول ميانگين بازده صندوق هاي سرمايه گذاري(درصد)

نوع  خالص دارایی 

(میلیارد ریال)

دارايي‌نقد

( درصد)

بازده هفته

(درصد)

 بازده ماه

(درصد)

 بازده۳ماهه

(درصد)

بازده۶ماهه

(درصد)

 بازده سال

(درصد)

 بازده از آغاز فعالیت

(درصد)

در سهام ۷۴۷۵ ۱۳.۴۵ ۰.۹۱ ۱.۷ ۲.۳۷ ۱.۶۱ ۳۳.۶ ۲۳۱.۱۴
با در آمد ثابت ۱۰۱۷۸۰۰ ۹۲.۹۲ ۰.۴۷ ۱.۷۶ ۵.۰۳ ۱۰.۱۵ ۲۲.۰۲ ۶۲.۴۸
مختلط ۷۳۳۳ ۴۵.۲۶ ۰.۸۵ ۱.۴۲ ۳.۲۲ ۵.۲۱ ۲۹.۱۹ ۱۱۲.۱۸
تمام صندوق ها ۱۰۳۲۶۰۹ ۴۱.۴۴ ۰.۷۷ ۱.۶۹ ۳.۲۸ ۴.۶۲ ۲۹.۷۴ ۱۶۶.۷

 

untitled-1

 

جدول  بازده صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام(درصد)

نام عمر صندق قيمت خالص هر يونيت ارزش خالص دارايي ها درصد دارايي هاي نقد بازده ماه بازده ۳ ماهه بازده ۶ ماهه بازده سال بازده از آغاز
نيکان پارس ۱۳۶۱ ۲,۷۴۴,۷۱۲ ۱۴,۵۶۱M ۱۵.۴۵ ۲۴.۹۹ ۲۷.۶۸ ۱۶.۸۲ ۹۵.۱۱ ۱۷۴.۵
دماسنج ۱۱۱۲ ۸۶۱,۱۵۸ ۸۳,۵۴۱M ۰.۱۶ ۱۳.۹۵ ۱۷.۶۳ ۱۴.۷۴ ۵۰.۴۹ -۵.۸۷
پارسیان ۲۰۲۱ ۱,۱۳۴,۴۵۴ ۲۲,۷۷۸M ۰.۰۱ ۶.۹۲ ۵.۶۹ ۲.۵۷ ۳۶.۲۸ ۶۹.۶۸
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) ۱۶۴ ۱۱,۳۳۳ ۷۰,۶۰۶M ۱.۶ ۶.۲۶ ۳.۹۱ ۱۳.۳۳ ۱۱.۶۸
پردیس ۵۰۳ ۱,۴۵۹,۴۴۵ ۲۵,۱۱۷M ۶.۸۶ ۶.۲۵ ۶.۹ ۲.۸۱ ۵۲.۵۶ ۵۵.۸
مشترک گنجینه ی مهر ۱۰۶۶ ۱,۳۵۷,۹۸۱ ۱۱,۲۷۹M ۱۷.۳۶ ۶.۲۴ ۱۰.۵ ۱۰.۴۳ ۸۱.۵۷ ۳۳.۴۶
بانک اقتصاد نوین ۲۸۶۷ ۶,۵۴۲,۱۵۲ ۵۶,۱۸۴M ۴.۷۵ ۵.۸۷ ۱۳.۳۷ ۲۲.۴ ۷۵.۹۲ ۵۵۳.۶۴
نوانديشان ۲۳۷۰ ۱,۸۳۰,۸۰۲ ۱۸,۱۵۶M ۰.۱۶ ۵.۷۳ ۱۰.۴۶ -۵.۴ ۴۸.۵۷ ۸۲.۷۸
آشنای دی ۲۳۰۱ ۳,۶۴۷,۲۷۰ ۱۲,۰۱۰M ۲.۰۷ ۵.۶۴ ۷.۰۲ ۲.۳۷ ۳۸.۲۵ ۲۶۴.۳۶
سهم آشنا ۹۵۵ ۹۷۵,۱۵۳ ۴۰,۱۷۷M ۲.۲۹ ۵.۲۸ ۴.۰۸ -۱.۵۵ ۴۶.۸۸ ۲۳.۹۹
ایساتیس ۲۴۴۵ ۵,۱۷۱,۴۶۴ ۳۲,۰۰۶M ۱۶.۸۹ ۵.۱۴ ۳.۴۱ ۱۳ ۴۸.۲۳ ۶۸۹.۶۶
بانک مسکن ۲۴۲۷ ۷,۹۰۴,۲۴۹ ۵۸,۵۰۷M ۰.۱۲ ۵.۱۴ ۳.۴۱ ۱۳ ۴۸.۲۳ ۶۸۹.۶۶
مشترک آرمان ۱۴۸۲ ۳,۳۴۸,۵۸۸ ۱۷۲,۴۳۹M ۰.۳۶ ۴.۸۷ ۳.۴۴ ۷.۳۷ ۲۷ ۲۳۴.۸۶
خوارزمي ۱۹۰۱ ۲,۸۵۷,۵۸۰ ۴۹,۸۷۹M ۷.۷۲ ۴.۳۴ ۲.۷۴ -۳.۳۳ ۱۶.۴ ۱۸۵.۷۶
بازارگردانی صنعت مس ۸۸ ۱,۴۱۱,۳۳۸ ۱۴۱,۱۳۴M ۳۴.۱۵ ۴.۲۷ ۱۶.۵۷
بانک دی ۱۹۶۴ ۲,۷۵۱,۸۵۰ ۱۶۶,۲۵۶M ۰.۴۱ ۴ ۴.۶۷ -۰.۱۲ ۴۶.۴۲ ۱۷۵.۱۹
آسمان یکم ۱۵۲۷ ۳,۸۹۹,۷۱۵ ۴۰,۹۴۷M ۳.۷۱ ۳.۹۵ ۳.۵۷ ۵.۷۹ ۳۵.۳۴ ۲۸۹.۹۷
بورسیران ۲۶۵۹ ۱۴,۲۷۴,۳۴۷ ۱,۱۰۵,۴۰۵M ۱.۲۹ ۳.۸ ۳.۶۵ ۳.۹۳ ۳۱.۶۳ ۱۳۲۷.۴۵
رشد سامان ۹۸۹ ۱,۳۰۰,۵۹۷ ۱۱,۶۴۹M ۱۳.۱۸ ۳.۶۸ ۹.۲۷ ۱۱.۷۲ ۵۰.۴۲ ۵۴.۶۶
یکم دانا ۱۵۷۰ ۳,۱۲۰,۰۴۹ ۲۰,۰۳۱M ۱.۰۶ ۳.۵۸ ۶.۰۱ ۹.۸۳ ۳۸.۳۲ ۲۰۹.۵۶
گنجینه بهمن ۲۳۸۴ ۴,۰۰۰,۴۸۶ ۲۵,۰۹۱M ۰.۷۹ ۳.۳۱ ۱.۲۱ ۳.۰۹ ۱۸.۸۵ ۲۹۹.۰۹
کارگزاري بانک صادرات ۳۱۳۴ ۶,۰۵۰,۴۹۴ ۳۸,۸۳۸M ۱۷.۹۱ ۳.۲۲ ۱.۷۴ ۰.۳۱ ۱۸.۷۳ ۵۰۶.۱۱
سینا ۲۰۹۷ ۶,۳۸۱,۳۶۵ ۱۳۴,۸۳۲M ۰.۰۱ ۳.۲ ۱.۰۵ ۰.۴۷ ۲۲.۹۵ ۵۳۸.۱۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام ۱۰۴۹ ۹,۵۹۱ ۱۳۴,۱۷۳M ۱۶.۴۴ ۳.۱۴ ۳.۲۴ ۲.۶۱ ۲۹.۵۷ -۳.۸
آپادانا ۲۱۵۹ ۲,۰۰۸,۶۵۳ ۱۰,۱۷۰M ۲.۸۵ ۲.۷۲ -۱.۷۸ -۶.۴۵ ۱۳.۸۸ ۹۹.۷۳
صبا ۲۴۱۹ ۲,۸۲۸,۳۰۵ ۱۶,۴۹۲M ۰.۵ ۲.۶۸ ۲.۱۴ ۲.۷ ۳۶.۰۶ ۱۸۱.۰۳
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد ۳۱۶ ۱,۰۴۹,۹۴۵ ۱۸۲,۱۲۵M ۴۶.۵۹ ۲.۴۴ ۴.۶۱ ۸.۹۸ ۲۰.۲۶ ۱۵.۶۸
شاخصی کارآفرین ۲۰۵۶ ۲,۴۹۴,۶۹۴ ۸۶,۴۴۹M ۲.۰۴ ۲.۳۱ ۲.۲۹ -۲.۰۳ ۱۸.۰۴ ۱۴۸.۲
یکم آبان ۷۰۹ ۱,۳۸۶,۷۸۴ ۲۵,۸۹۳M ۲۰.۷۴ ۲.۲۹ -۰.۸۱ -۴.۰۱ ۳۲.۷۳ ۳۸.۵۷
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ۲۰۰۵ ۱,۸۳۳,۱۳۷ ۲۳۲,۷۶۱M ۲۱.۱۸ ۲.۲۲ ۱.۳۳ -۱.۹۹ ۱۹.۸۲ ۸۳.۳۴
فيروزه ۲۲۶۶ ۵,۲۷۴,۲۹۵ ۴۲,۴۸۴M ۰.۶۸ ۲.۱۵ ۱.۵۹ ۳.۱۶ ۴۳.۰۲ ۰
افق ۱۰۰۵ ۹۵۷,۰۲۶ ۴۱,۰۰۲M ۰.۰۴ ۲.۱۴ -۰.۲۹ -۵.۷۶ ۴۵.۱۱ -۴.۲۹
یکم سامان ۱۹۵۶ ۳,۰۰۹,۶۹۳ ۱۰۴,۱۱۴M ۱۵.۴۱ ۲.۱ ۲.۲۴ ۰.۶۸ ۳۱.۱۹ ۱۹۸.۵۷
صباي هدف ۹۷ ۱,۱۶۵,۴۸۸ ۲۸,۷۲۰M ۵۳.۸۴ ۲.۰۳ ۸.۷۸ ۸.۹۲
پارس گستر ۱۳۳۵ ۱,۲۱۶,۰۱۷ ۴۸,۲۴۲M ۱.۴۲ ۲.۰۱ ۱.۲۳ ۲.۲۳ ۵۰.۵۵ ۶۵.۶۱
اندیشه خبرگان سهام ۵۳۰ ۱,۲۵۲,۰۶۰ ۴۷,۰۲۷M ۱۷.۹۹ ۱.۸۹ ۰.۴۴ ۳.۲۸ ۲۳.۱۲ ۲۳.۶۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا ۳۱۷ ۱,۰۷۴,۲۳۹ ۳۷,۶۸۳M ۱۷.۰۴ ۱.۸۷ ۳.۹۶ ۷.۸۷ ۰ ۳.۵۸
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) ۷۸۷ ۱۳,۲۵۲ ۶۷,۳۰۵M ۸.۱۵ ۱.۸۶ -۰.۶۵ -۲.۰۳ ۲۰.۲ ۲۹.۹۲
بانک توسعه تعاون ۱۶۳۳ ۲,۶۴۵,۳۱۵ ۴۱,۶۸۵M ۰.۴۷ ۱.۶۷ ۳.۳۸ ۳.۷۸ ۲۷.۷۱ ۱۶۲.۵۸
معین بهگزین ۹۵۶ ۱,۰۰۹,۵۳۴ ۲۰,۹۹۹M ۲.۷۵ ۱.۵۵ -۱.۴۲ ۰.۱۴ ۱۹.۱۴ ۱.۷۵
نوین نیک ۱۲۳۵ ۱,۳۶۴,۱۷۸ ۸,۸۱۰M ۴۹.۴۳ ۱.۵۳ ۱.۰۲ ۱.۵۵ ۲۹.۶۹ ۳۵.۰۹
پیشتاز ۳۰۹۴ ۱۴,۹۶۵,۹۶۹ ۱۲۷,۷۳۵M ۶.۲۷ ۱.۵۲ ۴.۱۱ ۸.۳۵ ۳۱.۱۸ ۱۳۹۶.۶
انديشمندان ۹۰۰ ۱,۱۴۳,۷۳۹ ۳۵,۶۵۹M ۳.۹۶ ۱.۴۹ ۶.۹۴ ۵.۳۶ ۴۱.۷۳ ۳۵.۵۹
خاورمیانه ۹۷۱ ۱,۰۸۷,۷۲۶ ۱۶۰,۹۹۲M ۱۱.۱۷ ۱.۴۹ ۳.۴۵ ۳.۳۱ ۳۷.۱۵ ۲۳.۱۲
نیکوکاری کشتی ۱۷۹ ۱,۱۲۲,۳۳۵ ۹۶,۵۴۹M ۶۳.۶۵ ۱.۴۵ ۳.۷۴ ۱۴.۹۲ ۱۴.۹۲ ۶.۸۹
ارزش کاوان آینده ۲۷۲۲ ۵,۴۲۹,۳۶۴ ۴۲,۷۵۱M ۲.۸۲ ۱.۴ ۱.۶۹ ۶.۷۶ ۵۹.۶۲ ۴۴۱.۸۶
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) ۵۷۱ ۱۱,۲۲۹ ۱۴۴,۹۵۱M ۴.۳۹ ۱.۲۵ ۲.۶۹ -۲.۱۳ ۱۹.۸۷ ۶.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر ۴۵۳ ۱,۰۱۳,۴۶۳ ۱۹,۹۴۲M ۹۰.۶۲ ۱.۲۵ ۴.۴ ۸.۹۹ ۱۹.۶۷ ۲۵.۰۳
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه (ETF) ۶۱۹ ۱۱,۲۸۳ ۱۱۳,۲۷۸M ۳.۲۷ ۱.۲۱ ۲.۵۲ -۴.۴۱ ۱۸.۸۱ ۱۱.۲۶
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) ۱۱۱۷ ۱۱,۰۰۱ ۵۶,۱۶۴M ۳.۱۵ ۱.۱۹ -۱.۳۹ -۲.۰۱ ۲۲.۱۹ ۸.۸۲
البرز ۱۲۷۹ ۱,۴۵۷,۰۵۸ ۲۶,۲۳۶M ۱۸.۷۱ ۱.۱۷ ۴.۱۱ ۰.۸۷ ۴۴.۰۳ ۱۱۹.۰۱
پیشرو ۲۰۱۸ ۳,۷۱۴,۴۰۰ ۲۴۵,۸۵۶M ۰.۰۸ ۱.۱۷ ۳.۵۵ ۷.۶۳ ۲۸.۸۹ ۲۷۱.۰۷
توسعه ممتاز ۲۴۴۶ ۷,۱۱۷,۶۸۱ ۲۸۶,۹۴۹M ۱.۶۶ ۱.۱۷ ۳.۵۹ ۷.۲۹ ۲۸.۸۱ ۶۱۰.۵۸
نیکوکاری دانشگاه تهران ۸۹۳ ۱,۱۱۰,۸۵۹ ۸,۲۱۶M ۹۲.۱۲ ۱.۱۵ ۴.۱۹ ۹.۷۶ ۳۰.۷۹ ۲۶.۴۹
بذر امید آفرین ۱۰۶۶ ۱,۱۴۶,۳۹۵ ۱۱۷,۳۳۹M ۲۹.۷۸ ۱.۱۴ ۵.۱۲ -۰.۴۴ ۲۱.۸۸ ۱۲.۳۷
صنعت و معدن ۲۶۷۷ ۳,۰۷۶,۵۶۱ ۲۶,۸۹۵M ۰.۸۴ ۱.۱۲ ۰.۶۲ -۰.۵۵ ۴۰.۰۱ ۲۰۶.۹۸
يکم سهام گستران شرق ۱۲۱۲ ۱,۱۲۲,۲۷۱ ۵,۶۷۲M ۲.۱۱ ۱.۱۱ -۲.۲۲ -۱۲.۱ ۲۶.۰۱ ۹.۲۵
کارگزاري حافظ ۳۱۴۰ ۸,۷۸۶,۷۰۲ ۷۷,۶۱۳M ۲.۴۳ ۱.۰۷ ۰.۸۶ ۱.۳۴ ۴۰.۹۳ ۷۷۹.۱۴
نوين پايدار ۲۴۱۷ ۶,۴۲۵,۸۱۹ ۴۹,۲۷۳M ۷.۱۵ ۱.۰۴ ۱.۳۳ ۱.۶۳ ۳۴.۱ ۵۴۲.۲۸
یکم اکسیر فارابی ۲۵۳۲ ۷,۶۸۷,۲۴۳ ۱۳۶,۸۷۱M ۰.۰۱ ۰.۹۹ -۰.۳۷ -۲.۴ ۵۰.۱۸ ۶۶۸.۷۳
تدبیرگران آینده ۲۰۳۵ ۳,۰۸۴,۱۴۵ ۷,۷۲۹M ۱۵.۴ ۰.۷۷ ۱.۲۳ -۲.۴۷ ۳۳.۵۹ ۲۰۷.۲۶
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان ۵۷۱ ۱,۰۲۶,۹۵۸ ۶۸,۳۸۸M ۷.۶۲ ۰.۷ ۴.۵۶ -۱.۸۶ ۱۷.۱۸ ۶.۰۲
گنجینه رفاه ۲۳۰۶ ۳,۱۱۶,۴۸۴ ۷۹,۶۷۳M ۰.۲ ۰.۶۴ ۱.۸۷ ۴.۰۵ ۲۸.۱۹ ۲۱۱.۲
سپهر آتی ۸۸۱ ۹۸۷,۷۲۲ ۱۹,۷۹۳M ۴۱.۶۶ ۰.۶۲ ۱.۹۲ -۲.۸۳ ۲۴.۶۶ ۸.۹۲
افتخار حافظ ۷۸۶ ۱,۱۱۸,۷۶۶ ۳۲,۷۴۲M ۰.۸۸ ۰.۵۹ ۰.۵۵ -۱.۸۹ ۵۰.۳۵ ۳۳.۶۱
تدبيرگر سرمايه ۲۰۶۲ ۲,۲۶۹,۱۶۸ ۱۵,۵۳۷M ۴.۸۸ ۰.۵۷ -۲.۲۹ -۹.۲۷ ۳۴.۳۱ ۱۲۵.۹۴
تدبیرگران فردا ۲۱۵۹ ۴,۶۵۰,۶۹۳ ۵۴,۵۲۰M ۸.۲۵ ۰.۵۶ -۱.۴۲ -۳.۴۹ ۲۱.۷ ۳۶۲.۶
ارگ ۲۲۰۸ ۲,۷۲۷,۶۳۱ ۱۰,۰۲۷M ۲.۸۳ ۰.۵۴ -۰.۹۳ -۵.۷۵ ۲۶.۸۸ ۱۷۲.۷۸
توسعه اندوخته آینده (ETF) ۱۰۴۰ ۱۱,۴۸۶ ۱۴۱,۴۳۶M ۱۳.۰۲ ۰.۵۱ ۴.۳۴ ۷.۷۹ ۲۸.۷۴ ۱۴.۷۷
بانک تجارت ۳۰۰۰ ۷,۶۷۳,۸۳۱ ۶۰,۴۰۱M ۵.۹۵ ۰.۴۹ ۴.۹۱ ۸.۱ ۳۲.۴۵ ۶۶۷.۲
نیکوکاری رفاه کودک ۹۶۰ ۹۹۴,۶۹۹ ۵,۶۸۷M ۴.۲۶ ۰.۴۲ ۱.۷۴ ۱.۰۱ ۲۷.۳۹ ۶.۵۷
کارآفرینان برتر آینده ۲۰۱۴ ۲,۰۹۳,۵۵۵ ۱۳,۸۱۱M ۸.۷۶ ۰.۴ ۳.۷ ۷ ۶۰.۸۶ ۱۰۸.۹۶
زرین پارسیان ۷۴۵ ۱,۵۴۷,۶۰۴ ۶۳,۴۵۶M ۲۱.۹۹ ۰.۳۴ ۱.۵۵ ۰.۱۶ ۴۰.۴۴ ۷۹.۰۹
ذوب آهن ۸۲۸ ۱,۳۸۸,۶۳۱ ۴۵,۷۳۹M ۸.۹۱ ۰.۳۱ -۰.۵ -۳.۵۹ ۷۷.۶۷ ۶۰.۷۸
امید توسعه ۱۳۴۲ ۱,۷۸۰,۸۱۱ ۱۲۰,۹۶۹M ۱۵.۴۸ ۰.۳ ۳.۶۳ ۶.۷۷ ۲۷.۱۵ ۱۲۴.۱۹
راهنما ۲۱۳۰ ۳,۵۲۵,۲۷۵ ۲۲,۸۹۰M ۳۷.۹۸ -۰.۱۲ ۲.۴۴ ۱.۰۶ ۵۲.۷۶ ۲۴۸.۹۴
پویا ۳۱۴۰ ۱۳,۹۳۵,۸۹۰ ۹۳,۹۱۴M ۰.۳۷ -۰.۲۱ ۰.۴۸ -۱.۴۲ ۱۸.۳۴ ۱۲۹۲.۳۹
مشترک مبین سرمایه ۳۵۴ ۱,۵۲۱,۱۹۹ ۲۰,۴۷۷M ۱۵.۰۲ -۰.۴۲ ۰.۸۴ ۳.۱۴ ۰ ۴۶.۲۸
توسعه صادرات ۱۹۹۴ ۵,۷۲۳,۶۵۴ ۱۳۹,۰۷۳M ۰.۱۹ -۰.۴۸ ۵.۸۲ ۲.۲۱ ۹۱.۴۶ ۴۷۱.۹۹
کارگزاري بانک ملي ايران ۳۰۹۳ ۱۷,۵۳۱,۲۸۸ ۱۳۸,۶۳۷M ۰.۴۵ -۰.۴۹ -۱.۴۷ -۶.۵۸ ۴۴.۲۳ ۱۶۴۰.۷۲
میعاد ایرانیان ۷۹۳ ۱,۰۴۰,۰۶۹ ۱۰,۴۴۵M ۳۰ -۰.۵۲ ۰.۳۷ -۳.۸۱ ۱۲.۱۴ ۵.۸۲
باران کشاورزی ۲۳۰۶ ۲,۸۴۱,۱۷۷ ۱۵,۵۲۴M ۲۵.۹۱ -۰.۶۴ ۱.۵۲ -۲.۱۲ ۱۵.۴۳ ۱۸۴.۱۳
امین آوید ۱۱۵۰ ۱,۷۳۴,۲۸۶ ۱۶,۵۷۳M ۷.۸۴ -۰.۷۶ ۰.۳۷ -۲.۱۲ ۲۶.۶۳ ۷۲.۰۴
بین المللی مهرآفرین پارس ۲۰۰۵ ۱,۳۹۰,۲۶۵ ۸,۵۹۵M ۱۶.۵۱ -۰.۸۷ -۷.۳ -۹.۳۴ ۲۲.۸۵ ۳۸.۷۵
رضوي ۲۵۸۸ ۳,۴۶۵,۰۰۱ ۲۴,۷۲۳M ۲.۳ -۰.۹۹ -۱.۳ ۱.۳۵ ۴۳.۹۹ ۲۴۶.۵۱
نقش جهان ۲۲۰۸ ۴,۱۹۷,۳۲۵ ۴۲,۳۴۳M ۰.۰۵ -۱.۰۱ -۲.۹۵ -۷.۵ ۶۲.۲۷ ۳۱۸.۷۶
امین کارآفرین ۲۵۳۹ ۴,۴۳۰,۷۹۲ ۲۲,۱۰۵M ۰.۱۲ -۱.۱۸ -۱.۶۴ ۳.۴۶ ۳۰.۷۶ ۳۴۱.۸۳
مشترک کاریزما ۱۴۸۷ ۳,۰۶۷,۴۶۴ ۵۶,۱۲۵M ۱۱.۶۹ -۱.۲۱ -۳.۴۳ -۳.۹ ۱۸.۲۱ ۲۰۶.۷۷
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) ۳۴۱ ۱۳,۹۰۰ ۷۳,۶۷۱M ۱۸.۸۶ -۱.۲۳ -۰.۸۸ -۷.۱۸ ۳۲.۳۸
عقيق ۲۰۷۱ ۵,۶۴۰,۲۶۹ ۱۸۳,۸۰۵M ۲.۴۲ -۱.۳۷ -۱.۷۱ -۴.۲۸ ۳۴.۸۹ ۴۶۱.۱۷
توسعه ملی ۱۱۱۷ ۹۳۱,۰۱۷ ۵۳,۲۱۸M ۰.۱۴ -۱.۳۹ ۲.۰۵ -۱۱.۴۳ ۲۳.۴۹ -۶.۹۳
فام ۹۳۴ ۱,۱۱۶,۰۳۶ ۱۲,۰۹۱M ۱۱.۷۹ -۱.۵۹ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۴۰.۵۲ ۹.۶۶
آگاه ۳۰۰۴ ۲۰,۲۱۷,۶۷۶ ۲۴۹,۶۶۸M ۳.۶۳ -۱.۷۳ -۱.۶۵ -۴.۰۵ ۳۱.۱۴ ۱۹۱۹.۱
همیان سپهر ۸۲۳ ۹۶۸,۰۳۴ ۲۸,۸۳۸M ۲۶.۹۷ -۲.۰۶ ۴.۳۵ ۳.۰۱ ۱۶.۵۳ -۳.۳۱
کارگزاری بانک ملت ۱۸۱۸ ۱,۶۷۳,۸۰۶ ۱۴,۰۱۰M ۰.۰۱ -۲.۷۴ -۴.۹۱ -۵.۰۹ ۱۴.۴۲ ۶۶.۲۶
دیدگاهان ۱۰۹۷ ۶۹۷,۹۲۸ ۳,۶۶۱M ۵۵.۸۵ -۳.۰۵ -۳.۷۸ -۸.۴۹ ۱۵.۶۱ -۳۰.۲۱

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *